Lei de business

+1-888-123-1234 info@company.com

Meniu

Testimoniale

chirica
mihaelamariuca
mirabelamiron
„Viitorul oraşului nostru este o responsabilitate comună pentru noi toți, administrație, an­treprenoriat și alți actori economici relevanți. Poziţionarea oraşului nostru ca oraş atractiv pe harta naţională şi internaţională din punct de vedere economic, academic, cultural şi spiritual  este scopul nostru principal.  Atragerea in­ves­ti­țiilor, consolidarea celor existente și cre­area de locuri de muncă de calitate constituie pro­vo­cări autentice pentru comunitatea noas­tră. Urmărim constant asigurarea unui cadru legislativ local adecvat dezvoltării acti­vi­tă­ţilor economice, iniţierea şi sus­ţi­ne­rea de pro­grame speciale dedicate IMM-urilor, precum şi atragerea investiţiilor care pot pune în valoare unul dintre principalele atu­-uri ale Iaşului: forţa de muncă înalt ca­li­fi­cată. Comparativ cu celelalte oraşe din Ro­mâ­nia, Municipiul Iaşi are cele mai mici impozite, atât în ceea ce priveşte locuinţele, cât şi clădirile introduse în circuitul economic, ma­rea majoritate a acestor obligaţii fiscale situându-se la limita minimă obligatorie. În a­cest fel, mu­ni­ci­palitatea ieşeană încearcă să asigure un ca­dru fiscal local predictibil şi atractiv pentru me­diul de afaceri, ca expresie a unui parteneriat real între autorităţile locale şi sectorul de business. Vă invit să vedeţi în Primăria Municipiului Iaşi un partener du­ra­bil pentru pro­iecte de importanţă eco­no­mică şi stra­te­gică pentru Iaşi, pentru creş­terea nivelului de vizi­bi­litate al oraşului nostru şi pentru atra­ge­rea de noi investiţii străine la Iaşi.“
Mihai Chirica, Primarul oraşului Iaşi
„Concursul organizat de AVISSO este un model de bună practică și ar trebui să fie un exemplu de urmat pentru autoritățile de ma­na­gement a fondurilor nerambursabile ce gestionează proiectele de investiții pentru companii. Este foarte important să se reali­zeze o filtrare a ideilor de afaceri înainte de a fi dezvoltate proiecte sau planuri de afaceri de zeci de pagini ce implică resurse conside­ra­­bile din partea inițiatorilor. Din punctul meu de vedere, este esenţial pentru orice antreprenor la început de drum să realizeze un plan de afaceri, indiferent că apelează sau nu la resurse financiare externe. Planul de a­faceri trebuie să fie ghidul tău în călătoria pe care urmează să o faci în «jungla economică» și să reprezinte harta la care apelezi de fie­care dată când te rătăcești în drumul tău spre profit. Concursul organizat de AVISSO este o oportunitate să îți evaluezi ideile de afaceri pe care le ai și să beneficiezi de un sprijin real și profesionist pentru un început de afacere care să asigure toate premisele pentru succes.“
Mihaela Măriucă, consultant în afaceri
„Ne dorim înscrierea în competiţie a cât mai multor participanţi şi mizăm ca aceştia să răs­pundă provocării noastre cu aceeaşi des­chi­dere pe care şi noi dorim să o arătăm co­mu­nităţii locale. Doar lucrând împreună, identifi­când cele mai bune oportunităţi de dezvoltare a oraşului nostru, vom putea face paşi semnificativi în direcţia creşterii economice. Obiş­nu­im ca, atunci când ne raportăm la comunitate, să avem în prim-planul observaţiilor sau preocupărilor noastre ca cetăţeni marile lu­crări de infrastructură sau funcţionarea ad­mi­nistraţiei. O economie locală solidă nu se poate clădi, într-adevăr, fără suportul şi cola­bo­rarea administraţiei locale, însă aceasta de­pinde, în egală măsură, de micul în­tre­prin­ză­tor, de afacerile mici şi mijlocii care aduc plusvaloare oraşului nostru. Până la atra­ge­rea altor mari investitori, suntem datori să cre­ăm o comunitate dinamică de business, cu atât mai mult cu cât şansele Iaşului de a de­veni un important pol economic regional sunt evidente, iar oportunităţile continuă să fie tot mai diverse în zona noastră“. Juriul concursului „Lei de business tânăr“ are următoarea componenţă: Paul Butnariu, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Iaşi, Mihai Chirica, primarul Municipiului Iaşi, prof. univ. dr. Costel Istrate, Preşedintele Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi, filiala Iaşi, Mihaela Măriucă, consultant în afaceri, managing partner AVISSO, prof. univ. dr. Robert Şova, Preşedintele Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (Preşedinte al Juriului) şi Adina Tapalagă, Director General SCC Services România.“
Mirabela Miron, Preşedintele AVISSO